ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ www.worldy.live

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ www.worldy.live การใช้งานเว็บไซต์ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว ดังนั้น หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งหมด กรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ นโยบาย หรือคู่มือใดๆ ของเว็บไซต์ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ และท่านตกลงสละสิทธิใด ๆ ที่อาจมีในการรับทราบคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรุณาหยุดการเข้าใช้เว็บไซต์

การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้งาน

บริษัทขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีกับเว็บไซต์ของบริษัทที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้า ใช้บริการ และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีในเว็บไซต์ อาทิ การสั่งซื้อสินค้า หรือซื้อบัตรชมการแสดง เป็นต้น เมื่อท่านตกลงสร้างบัญชี ให้ถือว่าท่านตกลงดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้งานหนึ่งท่านสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
 • ท่านตกลงให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
 • ท่านจะปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 • ท่านจะรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านโดยเก็บรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้ เป็นความลับของท่านแต่เพียงผู้เดียว และจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีและคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ท่านจะแจ้งให้เว็บไซต์และบริษัททราบทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
 • ท่านตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้บัญชีของท่าน และยอมรับความเสี่ยงทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมาย และดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ปกครองของท่านเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์แล้ว
 • บริษัทสงวนสิทธิโดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบการกระทำดังต่อไปนี้
  • ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึงการไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
  • พบการเข้าใช้งานบัญชีของท่านโดยบุคคลอื่น
  • การกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีของท่าน ซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการ และเงื่อนไขอื่นซึ่งบริษัทกำหนด
  • การกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีของท่าน โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานโดยมีเจตนาทุจริต
 • บริษัทจัดเก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานเว็บไซต์ตามนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้จัด (ตามที่มีนิยามด้านล่าง) ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ในเอกสารดังกล่าว

ข้อจำกัดการใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตกลงดังต่อไปนี้

 • ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย ข่มขู่คุกคาม กล่าวร้าย หมิ่นประมาท ละเมิดต่อสิทธิ หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
 • ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล
 • ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 • ห้ามจำกัดมิให้บุคคลอื่นใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 • ห้ามเผยแพร่ลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์ หรือเนื้อหาอื่นใด ซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม
 • ห้ามเผยแพร่สแปม การติดต่อทางการตลาดโดยตรง หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต สื่อสนับสนุนการขาย หรือการชักชวน การค้าขายในรูปแบบอื่น ๆ
 • ห้ามเผยแพร่ไวรัส สปายแวร์ โทรจัน โปรแกรมซ่อน หรือไฟล์อื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

 • การสั่งซื้อสินค้า
  • การสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับการยืนยันผ่านเว็บไซต์ว่าเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหมายรวมถึงการที่ท่านได้ชำระค่าสินค้า รวมตลอดถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องแก่ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หรือยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว แม้เป็นการทำธุรกรรมจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเว็บไซต์ก็ตาม
 • วิธีการชำระเงิน
  • ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าตามวิธีการที่บริษัทกำหนดทางเว็บไซต์
  • การชำระเงินของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางเว็บไซต์
 • ค่าบริการ
  • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการสั่งซื้อสินค้าในลักษณะใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิคิดค่าบริการในการดำเนินการตามจำนวนที่ระบุสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละกิจกรรม
  • ค่าบริการในการดำเนินการจะไม่มีการคืนในทุกกรณี
 • การเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรม
  • ท่านยอมรับว่ากิจกรรมต่าง ๆ อาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนเวลาได้ ซึ่งการยกเลิกหรือเลื่อนนั้น ขึ้นอยู่กับทางทีมเป็นผู้กำหนด
  • หากมีการยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรม โปรดติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยที่บริษัทอาจจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วแต่กรณี
 • การคืนเงินค่าราคาสินค้า
  • กรณีที่กิจกรรมถูกยกเลิกหรือเลื่อนเวลา ทีมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมในทุกกรณี
 • ท่านตกลงรับผิดชอบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.worldy.live เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงรับผิดชดใช้

 • ท่านตกลงคุ้มครอง ชดใช้ และปกป้องบริษัท และผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว จากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าบริการ หนี้สินความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความตามสมควร) อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ (1) การใช้เว็บไซต์ของท่าน (2) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ (3) การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือ (4) การกระทำใดๆของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด โดยมีบริษัท หรือ บุคคลที่สามซึ่งอนุญาตให้บริษัทใช้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ท่านสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
 • บริษัทสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดโดยชัดแจ้งในต้นฉบับทั้งหมดของ www.worldy.live ในด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ ตัวอักษร กราฟฟิก การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด โดยท่านตกลงไม่ทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานขอผู้ใช้บริการ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือส่วนต่างๆบนเว็บไซต์ www.worldy.live โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.worldy.com ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ตลอดไป โดยไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนด้วยเหตุผล, ข้อยกเว้น หรือยกข้อกฎหมายใดมากล่าวอ้างได้ โดยบริษัทฯ สามารถทำการใดๆต่อข้อมูล และสารสนเทศดังกล่าวได้ ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข, ปรับปรุง, ทำซ้ำ, เผยแพร่, จำหน่าย ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ www.worldy.live ที่เป็นของผู้ใช้บริการได้

การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

 • ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ในกรณีที่มีการดำเนินการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นใดมายังเว็บไซต์ www.worldy.live เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางการเชื่อมโยงผ่านจากเว็บไซต์อื่น ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • เว็บไซต์ www.worldy.live มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัท ดังนั้น บริษัทขอปฏิเสธความผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมในเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

การระงับ แก้ไข ปรับเปลี่ยน เว็บไซต์

 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือหยุดให้บริการโดยชั่วคราวหรือถาวรซึ่งเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า คุณตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะไม่มีความรับผิดจากการแก้ไขปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์

การแยกต่างหากจากกันของข้อสัญญา

 • หากข้อสัญญาใดในข้อตกลงนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อสัญญานั้นจะถือว่าแยกออกมาจากข้อตกลงฉบับนี้ และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์และความมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาอื่นที่เหลือ